Ustanavljanje Gasilske zveze Grosuplje in njeno preoblikovanje do reorganizacije lokalne samouprave leta 1995

Kljub temu da je od 9. 10. 1921 do leta 1934 že delovala Grosupeljska gasilska župa, pa prve začetke novejše Gasilske zveze Grosuplje lahko štejemo že leto 1946, ko je na podlagi novega Zakona o gasilstvu bila poleti ustanovljena Okrajna gasilska zveza Grosuplje, ki je pokrivala še današnjo občino Ivančna Gorica, brez Dobrepolja, ki pa je spadalo pod Okrajno gasilsko zvezo Kočevje. S spremembo občin smo dobili tudi v Grosupljem Občinsko gasilsko zvezo Grosuplje.

19. 5. 1948 je bil sprejet zakon o ponovnem preoblikovanju in poimenovanju gasilskih čet v prostovoljna gasilska društva, a so si na grosupeljskem kar nekaj let precej nejasno razlagali vlogo društev, čet in zvez. Tako so npr. 4. 7. 1948 združili gasilske čete Gatina, Malo Mlačevo, Veliko Mlačevo, Spodnjo Slivnico skupaj z Grosupljem v Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje. S tem pa so nadaljevali tudi pozneje in »v to navezo« vključili še Žalno leta 1951, a taka organizacija ni nikoli zaživela, saj so se zvrstili razni novi in obudili stari spori, po drugi strani pa se je med članstvo zažrlo tudi malodušje.

19. 9. 1952 je bila otvoritev novega gasilskega doma v PGD Zagradec pri Grosupljem.

Leta 1953 pa je bilo ukinjenih več okrajev, med njimi tudi Okraj Grosuplje. Zato so na grosupeljskem 5. 3 1953 začasno opustili idejo o združevanje gasilskih čet v večja gasilska društva, a je bila hkrati ukinjena tudi Okrajna gasilska zveza Grosuplje, vsa »grosupeljska in ivanjška gasilska društva« (tudi to pot še vedno brez dobrepoljskih) pa so bila vključena v Okrajno gasilsko zvezo Ljubljana – okolica. V tem času so zaradi pomanjkanja denarja bile organizirane gasilske loterije, iz dobička le-te pa sta bila nabavljena prva dva gasilska avtomobila TAM – Pionir za PGD Grosuplje in PGD Stična.

1955 – Tov. Jakob Štibernik iz Ponove vasi je kot predvideni predsednik prejel z Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana, tajništva za notranje zadeve, odločbo z dne 21. 12. 1955, da se dovoljuje ustanovitev in delovanje Občinske gasilske zveze Grosuplje s sedežem v Grosupljem (z »obvezno« pripisanim Smrt fašizmu – svoboda narodu!). Zveza je obsegala tudi vsa društva v sedanji Gasilski zvezi Ivančna Gorica, še vedno pa v njej niso zajeta društva iz Dobrepolja.

Predsednik Občinske gasilske zveze Grosuplje je postal Jakob Štibernik (Ponova vas), poveljnik Alojz Gruden (Šmarje – Sap), tajnik Lojze Janežič (Šmarje – Sap), blagajnik Franc Kolenc (Gatina).

1957 je bil ukinjen Okraj Kočevje, občina Dobrepolje skupaj z Občinsko gasilsko zvezo Grosuplje pa je bila priključena Okrajnemu ljudskemu odboru Ljubljana okolica oz. Okrajni gasilski zvezi Ljubljana okolica.

1959-1962 – Z reorganizacijo politične oblasti in ukinitvijo nekaterih občin je bila leta 1960 ukinjena občina Dobrepolje in leta 1961 občina Ivančna Gorica. Tako se je Občinski gasilski zvezi Grosuplje priključila leta 1960 Dobrepolje (7 PGD), leta 1961 pa tudi Občinska gasilska zveza Ivančna Gorica (18 PGD). Prvi občni zbor na novo oblikovane Občinske gasilske zveze Grosuplje je bil leta 1962, združevala pa je skupaj 43 PGD. Predsednik v »prehodnih letih« je bil Franc Okorn iz Luč, tajnik Alojz Janežič (Šmarje – Sap), poveljnik Alojz Gruden (Šmarje – Sap), blagajnik pa Franc Kolenc (Gatina).

»Politični intervencionizem« je bil nato še nekoliko bolj prisoten že od leta 1961 naprej, ko so spet želeli združevati gasilska društva in ga je možno opaziti tudi iz zapisov in sosledja razvitih praporov v gasilskih društvih na območju današnje Gasilske zveze Grosuplje, kar je trajalo vse do sredine sedemdesetih let prejšnjega stoletja.

1961 – Na Velikem Mlačevem so otvorili (nedokončan) gasilski dom, v Grosupljem pa so začeli z generalno prenovo gasilskega doma.

1963 – so na občnem zboru Občinske gasilske zveze Grosuplje v novem območju, ki je obsegalo 43 prostovoljnih gasilskih društev, izvolili novo vodstvo: predsednik Ivan Perme (Grosuplje), poveljnik Franc Ponikvar (Videm Dobrepolje), tajnik Lojze Ljubič (Stična), blagajnik Ivan Vilar (Šmarje – Sap), predsednik NO Gaber Zorc (Šentvid pri Stični). Zveza se je delila na tri sektorje, ki so imeli samo operativne naloge: Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. Poveljevali so jim sektorski poveljniki.

1968 so na Občinski gasilski zvezi Grosuplje delno prenovili vodstvo: predsednik – Ivan Ahlin (Grosuplje), poveljnik Vinko Ljubič (Stična), tajnik Lojze Ljubič (Stična), blagajnik Franc Javornik (Žalna), predsednik NO Gaber Zorc (Šentvid pri Stični).

1970 – Predsednik Občinske gasilske zveze Grosuplje postane Lojze Ljubič (Stična), poveljnik Jože Brlan (Velika Loka), blagajnik pa Franc Javornik (Žalna).

1973 – Upravni odbor Občinske gasilske zveze Grosuplje sestavljajo: Rudolf Kralj – Polica, Alojz Janežič – Grosuplje, Jože Brlan – Velika Loka, Lojze Ljubič – Stična, Franc Javornik – Žalna, Avguštin Bregar – Muljava, Ivan Perme – Grosuplje, Božidar Štrukelj – Čušperk, Jože Kastelic – Stična, Franc Virant – Ponova vas, Jože Javornik – Krka, Drago Hamun – Radohova vas, Lojze Ihan – Dob pri Šentvidu, Janez Kastelic – Veliko Mlačevo, Vinko Ljubič – Stična, Jože Pušlar – Malo Hudo (pozneje Ivančna Gorica), Alojz Mestnik – Stična, Jože Zrnec – Zdenska vas, Štefan Bregar – Krka, Slavko Ponikvar – Škocjan, Tone Hren – Grosuplje, Marjan Šircelj – Grosuplje.

1977 – Na podlagi Zakona o Samoupravni interesni skupnosti za varstvo pred požari je v prvi polovici leta začela delovati Samoupravna interesna skupnost za varstvo pred požari občine Grosuplje. Njen predsednik je postal Anton Krašovec, direktor Komunalnega podjetja Grosuplje (PGD Škocjan pri Turjaku), predsednik izvršnega odbora pa Lojze Ljubič (PGD Stična), ki je bil hkrati predsednik Občinske gasilske zveze Grosuplje. Temeljna sredstva je prispevalo zavarovalništvo s 6 % od prispevka od požarnih premij. Že na prvi seji so sklenili, da začnejo z gradnjo področnih gasilskih središč v Grosupljem, Dobrepolju in Stični.

25. 10.1980 so pred občinskim praznikom odprli Gasilski center Grosuplje.

1981 – V Šmarju – Sapu so zgradili nov gasilski dom.

1984  Predsednik Občinske gasilske zveze Grosuplje je Lojze Ljubič (Stična), tajnik Franc Javornik (Žalna) in poveljnik Božo Knez (Grosuplje).

1985 – Uvedli so povezavo občinskih gasilskih zvez v regije. Občinska gasilska zveza Grosuplje je bila vključena v Regijo Ljubljana II. V njo sta bili vključeni še občinski gasilski zvezi Ribnica in Kočevje, ki pa se je leta 1995 z oblikovanjem nove lokalne samouprave reorganizirala in prilagodila občinskim mejam – poleg omenjenih so na novo nastale še Dobrepolje, Ivančna Gorica in Loški Potok.