Gasilska zveza Grosuplje po letu 1995 do danes

Ob ustanovitvi novih občin s 1. 1. 1995, ko se je nekdanja velika občina Grosuplje razdelila na tri občine, je prišlo po nekaj mesecih tudi do ideje o razdelitvi nekdanje Občinske gasilske zveze Grosuplje na tri manjše, ki bi sledile mejam novih občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. V občino Dobrepolje se je (ponovno) vključilo območje Krajevne skupnosti Struge, ostale meje med grosupeljsko in ivanjško občino s sosednjimi občinami pa so bile postavljene po starih mejah stare občine Grosuplje.

Nova organiziranost in preimenovanje v novi Gasilski zvezi Grosuplje sta bili sprejeti na občnem zboru 9. 11. 1995 v dvorani gasilskega centra Grosuplje. Gasilska zveza Grosuplje tako kontinuirano nadaljuje povezavo 18 PGD, ki delujejo na območju nove občine Grosuplje.

Na občnem zboru so za poveljnika zveze izvolili Avgusta Burgerja (PGD Grosuplje), za tajnika pa Boža Kneza (PGD Grosuplje). Andrej Bahovec (PGD Čušperk) je postal predsednik GZ Grosuplje, blagajnik pa Alojz Zoran (PGD Šmarje – Sap).

V zvezo so vključena PGD Čušperk, Gatina, Grosuplje, Luče, Malo Mlačevo, Mala Ilova Gora, Polica, Ponova vas, Račna, Spodnja Slivnica, Škocjan, Šmarje – Sap, Št. Jurij, Velika Ilova Gora, Velika Loka, Veliko Mlačevo, Zagradec pri Grosupljem in Žalna.

19. 11.2005 je Gasilska zveza Grosuplje skupaj z Gasilsko zvezo Dobrepolje in Gasilsko zvezo Ivančna Gorica praznovala 50-letnico delovanja Občinske gasilske zveze Grosuplje. Ob tej priložnosti je izdala Gasilska zveza Grosuplje izdala s pomočjo vodstev vseh treh zvez in društev v vseh treh zvezah statistični pregled dela, ki pa se pretežno nanaša na zatečeno stanje tako v materialnem kot organizacijskem pogledu tega leta. K temu je le vsako društvo dodalo krajše kronološke zapise iz svojega materialnega napredovanja, zato teh podatkov nisem vključeval v ta pregled razen ustanovne letnice/datume posameznih PGD-jev in dograditve gasilskih domov brez poznejših temeljitih prenov.

4. 4.2008 je bila sklicana skupščina Gasilske zveze Grosuplje. Na njej je bil najprej sprejet nov statut zveze, nato pa so bile izvedene še volitve v organe zveze za mandat 2008 – 2013.

2020 in 2021 – delo v času COVID-19. Obe leti sta bili zaznamovani s pojavom korona-virusa, zato je bilo veliko gasilskih dejavnosti ustavljenih. Sta pa vodstvo Gasilske zveze Grosuplje in poveljstvo, še posebej v poletnem intervalu, ko je epidemija nekoliko popustila, poskrbeli, da so se nekateri ožji člani srečevali na občasnih sestankih in sta s tem prevzeli koordinacijo delovanja in usmerjala operativno sposobnost predvsem za intervencijske dejavnosti ter nekaj najnujnejših ostalih organizacijskih del v Zvezi in v posameznih društvih.

Vodstvo Gasilske zveze Grosuplje od 2008 do danes

Upravni odbor

Zap. št. Priimek in ime PGD Funkcija
1 Aleš Kastelic Račna Predsednik
2 Dr. Sebastjan Kastelic Polica Namestnik predsednika
3 Martin Jaklič Grosuplje Poveljnik
4 Igor Jeršin Št. Jurij Namestnik poveljnika
5 Marko Katern Grosuplje Tajnik
6 Monika Kastelic Šmarje – Sap Blagajnik
7 Alfred Pišek Žalna Predsednik komisije za mladino
8 Vida Štrubelj Grosuplje Predsednik komisije za članice
9 Jože Mehle Ponova vas Predsednik komisije za veterane
10 Tadej Cimerman Čušperk Predsednik PGD
11 Borut Koller Gatina Predsednik PGD
12 Janez Kavšek Grosuplje Predsednik PGD, namestnik predsednika
13 Klemen Kastelic Luče Predsednik PGD
14 Boštjan Hren Malo Mlačevo Predsednik PGD
15 Jan Jamnik Mala Ilova Gora Predsednik PGD
16 Rok Koderman Polica Predsednik PGD
17 Drago Mehle Ponova vas Predsednik PGD
18 Miha Sašek Račna Predsednik PGD
19 Primož Grum Sp. Slivnica Predsednik PGD
20 Martin Tomažin Škocjan Predsednik PGD
21 Janez Pezdirc Šmarje – Sap Predsednik PGD
22 Tomaž Omahen Št. Jurij Predsednik PGD
23 Primož Jamnik Velika Ilova Gora Predsednik PGD
24 Peter Brlan Velika Loka Predsednik PGD
25 Rok Kastelic Veliko Mlačevo Predsednik PGD
26 Kastelec Grega Zagradec Predsednik PGD
27 Drago Goršič Žalna Predsednik PGD

Poveljstvo

Zap. št. Priimek in ime PGD Funkcija v poveljstvu GZ
1 Martin Jaklič Grosuplje Poveljnik
2 Igor Jeršin Št. Jurij Namestnik poveljnika, pomočnik poveljnika za tehniko
3 Igor Hribar Šmarje –Sap Podpoveljnik
4 Jošt Kadunc Grosuplje Pomočnik poveljnika za IDA
5 Dr. Sebastjan Kastelic Grosuplje Pomočnik poveljnika za izobraževanje
6 Uroš Mehle Ponova vas Pomočnik poveljnika za prvo pomoč
7 Drago Jagodič Gatina Pomočnik poveljnika za tekmovanja
8 Luka Kralj Št. Jurij Pomočnik poveljnika za logistiko
9 Žiga Miklič Šmarje – Sap Pomočnik poveljnika za RZ
10 Drago Jagodič Gatina Pomočnik poveljnika za tekmovanja
11 Jernej Perko Čušperk Poveljnik PGD
12 Denis Jagodič Gatina Poveljnik PGD
13 Luka Furlan Grosuplje Poveljnik PGD
14 Matjaž Markelj Luče Poveljnik PGD
15 Luka Pajk Mala Ilova Gora Poveljnik PGD
16 Jure Janežič Malo Mlačevo Poveljnik PGD
17 Luka Potokar Polica Poveljnik PGD
18 Toni Jeršin Ponova vas Poveljnik PGD
19 Andrej Novak Račna Poveljnik PGD
20 Pavel Bavdek Spodnja Slivnica Poveljnik PGD
21 Gašper Remic Št. Jurij Poveljnik PGD
22 Igor Ponikvar Škocjan Poveljnik PGD
23 Miha Janežič Šmarje – Sap Poveljnik PGD
24 Blaž Hrovat Vel. Ilova Gora Poveljnik PGD
25 Dušan Potokar Velika Loka Poveljnik PGD
26 Rok Hribar Veliko Mlačevo Poveljnik PGD
27 Samo Kadunc Zagradec Poveljnik PGD
28 Žan Luka Pišek Žalna Poveljnik PGD

Pogodba o izvajanju lokalne gasilske javne službe in kategorizacije društev

13. 9. 2011 so vsi predsedniki 18 Prostovoljnih gasilskih društev v Gasilski zvezi Grosuplje in predsednik Gasilske zveze Grosuplje Andrej Bahovec podpisali z županom Občine Grosuplje dr. Petrom Verličem Pogodbo o izvajanju lokalne gasilske javne službe. S to pogodbo urejajo vsebino, obseg in način opravljanja gasilske službe ter financiranje in druge pogoje za delovanje lokalne gasilske službe v občini Grosuplje.

Prostovoljna gasilska društva bodo opravljala gasilsko službo na podlagi načrta varstva pred požarom ter letnega programa gasilstva v občini, usklajena na nivoju gasilske zveze. PGD-ji so dolžni izdelati letno poročilo o uresničevanju letnega programa in ga pošljejo gasilski zvezi najpozneje do 31. 3. naslednje leto. V 3. členu so navedene zadolžitve v zvezi z rednim izvajanje dejavnosti varstva pred požari in koordinacijo delovanja društev, izdelavo operativnega načrta, pomoč pri nabavi opreme in izvajanju investicijskega vzdrževanja, zavarovanja operativne enote in druge dejavnosti za protipožarno in drugo civilno varnost. V drugem odstavku istega člena navaja naloge, ki jih opravlja zveza – organizacijske zadeve, razvoj gasilstva, operativno delo, preventivno delo pred požari in naravnimi nesrečami, kadrovanjem in usposabljanjem, opremljanjem gasilskih enot, reševalnimi intervencijami, vzgojo in delo gasilske mladine, obveščanje in alarmiranje in druge pomembnejše naloge.

1. 4. 2016 je župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič podpisal Sklep o razglasitvi gasilskih enot v Občini Grosuplje, ki na predlog poveljnika Gasilske zveze Grosuplje in v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ter na podlagi meril za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev organiziranih v Gasilsko zvezo Grosuplje, razvršča v naslednje kategorije:

PGD Naslov Kategorija
1 Čušperk Čušperk 14b, Grosuplje I.
2 Gatina Gatina 21, Grosuplje I.
3 Grosuplje Gasilska cesta 6, Grosuplje IV.
4 Luče Luče, 22, Grosuplje I.
5 Mala Ilova Gora Mala Ilova Gora, Videm-Dobrepolje I. a
6 Malo Mlačevo Malo Mlačevo, Grosuplje I. a
7 Polica Polica, Grosuplje II.
8 Ponova vas Ponova vas 30, Grosuplje I.
9 Račna Velika Račna, Grosuplje I.
10 Spodnja Slivnica Spodnja Slivnica I.
11 Škocjan Škocjan 1, Turjak I.
12 Šmarje – Sap Partizanska c. 2, Šmarje – Sap II.
13 Št. Jurij Št. Jurij 1, Grosuplje I.
14 Velika Ilova Gora Velika Ilova Gora 10a, Videm-Dobrepolje I. a
15 Velika Loka Velika Loka, Grosuplje I.
16 Veliko Mlačevo Veliko Mlačevo 6a, Grosuplje I. a
17 Zagradec pri Grosupljem Zagradec pri Grosupljem 33, Grosuplje I.
18 Žalna Žalna, Grosuplje I.

Na predlog poveljnika GZ in poveljstva GZ z dne 3. 9. 2019 je župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič 4. 11. 2019 podpisal nov sklep v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ter na podlagi meril za organiziranje in opremljanje gasilskih enot o razvrstitvi enot v naslednje kategorije spremembe so bile narejene pri:

  • PGD Grosuplje, ki je postalo OSREDNJE DRUŠTVO IV. kategorije, ki ji določa posredovanje v intervencijah na celotnem območju GZ Grosuplje,
  • PGD Šmarje – Sap, ki je bilo razvrščeno v III. kategorijo in posreduje tudi pri zahtevnejših intervencijah v skladu z operativnim načrtom prav tako na celotnem območju GZ Grosuplje,
  • PGD Veliko Mlačevo pa je odslej spet razvrščeno v I. kategorijo.

Skupna realizacija finančnih načrtov iz javnih sredstev v Gasilski zvezi Grosuplje v letih od 2012 do 2022

2012 254 000 €
2013 275 000 €
2014 323 000 €
2015 162 000 €
2016 168 000 €
2017 180 000 €
2018 246 000 €
2019 251 000 €
2020 241 000 €
2021 286 000 €
2022 384 000 € *
2023 Plan 363 000 €
Skupaj v 12. letih 3 133 000 €

*Občina prispeva dodatnih 100 tisoč € za regijski poligon in za nekaj gasilske opreme.

K tej realizaciji pa bi morali dodati v povprečju večkratnik pridobljenih sredstev s strani samih PGD-jev, tako v denarnih sredstvih kot z ogromnim številom prostovoljnih delovnih ur na različnih področjih, od intervencijskega, pa nato fizičnega, administrativnega, izobraževalnega, organizacijskega, vadbenega in tekmovalnega dela, kot tudi zbiranja sredstev s koledarji in podobnimi akcijami za vzdrževanje gasilskih domov, vozil in ostale opreme.